5 mặt tối trong thế giới One Piece, hải quân luôn rêu rao công lý nhưng bảo vệ dân lại “thu thuế”

1. Tenryuubito có thể nô dịch mọi người mà chả sao cả Tenryuubito hay Long Tinh (Thiên Long Nhân) là hậu duệ quý tộc của mười chín trong số hai mươi vị Vua, những người đã thành lập nên Chính phủ Thế giới. Họ tự coi mình là thượng đế và có thẩm quyền cao, tự … Read more5 mặt tối trong thế giới One Piece, hải quân luôn rêu rao công lý nhưng bảo vệ dân lại “thu thuế”